Norway Grants i EEA Grants

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG, EEA Grants) oraz fundusze norweskie (Norway Grants), stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii na rzecz Europy ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa ogólne cele: zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami, 15 państwami UE w Europie Środkowej i Południowej oraz państwami bałtyckimi. Trzy kraje będące darczyńcami (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) ściśle współpracują z UE poprzez Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Agreement on the European Economic Area – EEA). Darczyńcy przekazali 3,3 mld euro w ramach kolejnych programów dotacji w latach 1994-2014.

W latach 2014-2021 dotacje z EEA Grants i Norway Grants wynoszą 2 800 mln EUR. Priorytety na ten okres są następujące:

# 1 Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność.

# 2 Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa.

# 3 Środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna.

# 4 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i prawa podstawowe.

# 5 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Zasady określające kwalifikowanie się do uzyskania dotacji odzwierciedlają kryteria ustanowione dla Funduszu Spójności UE dla państw członkowskich, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE.

Fundusze EEA Grants i Norway Grants składają się z dwóch mechanizmów finansowych. Dotacje przyznawane w ramach EEA Grants są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, a ich wkład opiera się na PKB tych oto państw. W przypadku Norway Grants są one finansowane wyłącznie przez Norwegię.